Badania radiologiczne – techniki

Badania radiograficzne (RT) są jedną z najbardziej podstawowych metod badań wolumetrycznych stosowanych w przemyśle. Radiografia obejmuje szeroki zakres technik, od wykorzystania kliszy po cyfrowe, od technik cyfrowych, od komputerowej (CR) i bezpośredniej (DR) po radiografię w czasie rzeczywistym (RTR) i tomografię komputerową (CT). Wszystkie te techniki obejmują promieniowanie rentgenowskie lub promieniowanie gamma generowane przez lampę lub izotop Iridium-192, Selen-75 lub Cobalt-60. RT ma zdolność penetracji szerokiego zakresu materiałów o różnej gęstości w celu wykrycia wewnętrznych wad jakości spoiny; profilować systemy w eksploatacji w celu określenia, czy występuje korozja lub erozja; oceniać odlewy pod kątem wad produkcyjnych lub ciał obcych; i wykryć uszkodzenia w kompozytach.

Zastosowania w przemyśle – Badania Radiologiczne RT

Radiografia ma wiele zastosowań w przemyśle. Niezależnie od tego, czy jest to konwencjonalna folia, czy cyfrowy system RT może być używany do sprawdzania jakości spoiny lub do profilowania eksploatowanych rurociągów w celu określenia obecności korozji pod izolacją (CUI), korozji przyspieszonej płynięcia (FAC) lub pozostałych grubości ścianek.

RT był używany w kilku branżach i do różnych typów inspekcji, w tym:

 • Petrochemiczny,
 • Jądrowy,
 • Chemiczny,
 • Wojskowy,
 • Lotnictwo,
 • Odlewnie,
 • Konstrukcje stalowe,
 • Remonty i budowy,
 • Monitorowanie korozji,
 • Produkcja LNG.

Zalety stosowania radiografii:

 • Możliwość badania różnorodnych typów materiałów o różnej gęstości,
 • Możliwość badania zmontowanych komponentów,
 • Minimalne wymagania odnośnie przygotowania powierzchni,
 • Wrażliwość na zmiany grubości (korozja, pustki, pęknięcia) i gęstości materiału,
 • Wykrywa zarówno wady powierzchniowe jak i podpowierzchniowe w całej badanej objętości,
 • Zapewnia permanentny zapis badania w postaci błony.

Normy

 • PN-EN ISO 5579, Badania nieniszczące — Badania radiograficzne materiałów metalowych z zastosowaniem błon i promieniowania X lub gamma — Zasady podstawowe
 • PN-EN ISO 17636-1, Badania nieniszczące spoin — Badanie radiograficzne — Część 1: Techniki promieniowania X i gamma z błona
 • PN-EN ISO 10675-1, Badania nieniszczące spoin — Kryteria akceptacji badan radiograficznych — Część 1: Stal, nikiel, tytan i ich stopy
 • PN-EN ISO 10675-2, Badania nieniszczące spoin — Kryteria akceptacji badan radiograficznych — Część 2: Aluminium i jego stopy
 • PN-EN 12681, Odlewnictwo — Badania radiograficzne
 • ISO 4993, Stalowe i żeliwne odlewy. Badania radiograficzne
 • PN-EN ISO 19232-1, Badania nieniszczące — Jakość obrazu radiogramów — Część 1: Liczbowe wyznaczanie jakości obrazu za pomocą wskaźników jakości obrazu typu pręcikowego
 • PN-EN ISO 19232-3, Badania nieniszczące — Jakość obrazu radiogramów — Część 3: Klasy jakości obrazu
 • PN-EN ISO 11699-1, Badania nieniszczące — Błona radiograficzna przemysłowa — Część 1: Klasyfikacja systemów błony dla radiografii przemysłowej
 • PN-EN 25580, Badania nieniszczące — Przemysłowe negatoskopy radiograficzne — Wymagania minimalne
 • PN-EN ISO 11699-2, Badania nieniszczące — Błona radiograficzna przemysłowa — Część 2: Kontrola obróbki błony za pomocą wartości odniesienia
 • PN-EN 1330-3, Badania nieniszczące — Terminologia — Terminy stosowane w radiograficznych badaniach przemysłowych

Realizując Art. 32 c. pkt. 2 Prawa Atomowego podaje się do wiadomości poniższy komunikat:

informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko, oraz nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością.”