Pomiary – Badania twardości HT

Pomiary twardości są przydatne do stosowania w terenie, na przykład w celu sprawdzenia, czy prawidłowo przeprowadzono obróbkę cieplną spoiny po spawaniu lub, czy spoina spełnia wymagane limity twardości określone w normach, lub ustanowionych przez uznane organy branżowe. Przenośne techniki pomiarów twardości są szybkie i ekonomiczne. Pomiary twardości metali przeprowadza się żeby wyniki można było skorelować z innym własnościami materiału takimi jak wytrzymałość na rozciąganie lub odporność na ścieranie.

Doświadczenie w prowadzeniu badań twardości

JORDAN NDT posiada wysoki poziom doświadczenia i wiedzy, aby profesjonalnie wykonywać pomiary twardości na obiekcie. Wykorzystujemy najnowsze przenośne twardościomierze w celu zapewnienia najdokładniejszych odczytów. Wszystkie pomiary twardości wykonywane są według zweryfikowanej i zatwierdzonej pisemnej procedury, która uwzględnia warunki i wymagania dla kalibracji, przygotowania powierzchni, usuwania materiału niereprezentatywnego (farba, tlenki, warstwa odwęglona) oraz samej metodologii przeprowadzania pomiarów. JORDAN NDT oferuje pomiary twardości metodą UCI (Ultrasonic Contact Impedance) oraz metodą dynamiczną Leeb’a (Equotip). Wykorzystujemy przenośne techniki pomiarów twardości do badania metali żelaznych i nieżelaznych oraz ich stopów, spawów, stref wpływu ciepła (HAZ), odlewów, odkuwek, materiałów po obróbce cieplnej, elementów po obróbce maszynowej, oraz elementów instalacji w fazie eksploatacji takich jak rurociągi, zbiorniki ciśnieniowe i konstrukcje stalowe.